CLAUSE GASOIL

La situation économique actuelle et son impact sur nos activités nous impose cette année de réintroduire la clause gasoil.

En effet la crise s’est accélérée lors des six derniers mois 2021 et s’intensifie encore en ce début d’année 2022. Les coûts liés aux carburants (transport routier et fluvial, utilisation de nos machines sur nos chantiers), les frais énergétiques, les taxes relatives au niveau des eaux pour le transport fluvial, les prix des matières premières… sont en constante augmentation.

Nous nous sommes efforcés durant tout ce temps de ne pas adapter nos tarifs et vous préserver ainsi de ces nombreux frais supplémentaires.

Cependant nous nous voyons confrontés à des dépenses de plus en plus importantes. C’est pourquoi nous sommes forcés de réintroduire dans nos tarifs un supplément gasoil dès que le prix référence est supérieur à 800 € / 1000 L

Nous espérons que cette situation exceptionnelle sera temporaire et de courte durée.

Nous sommes désolés de cette situation qui nous est imposée et vous remercions de votre compréhension.

De huidige economische situatie en de impact daarvan op onze activiteiten noopt ons dit jaar de dieselclausule opnieuw in te voeren.

De crisis versnelde inderdaad tijdens het laatste halfjaar van 2021 en verhevigt nog steeds begin 2022. Brandstofkosten (weg- en riviertransport, gebruik van onze machines op onze werkplaatsen), energiekosten, belastingen met betrekking tot waterstanden voor riviertransport , de prijzen van grondstoffen, enz. stijgen voortdurend.

We hebben er gedurende deze tijd naar gestreefd onze prijzen niet aan te passen en u zo te beschermen tegen deze talrijke extra kosten.

We worden echter geconfronteerd met steeds grotere uitgaven. Daarom zijn we genoodzaakt om opnieuw een dieseltoeslag in onze prijzen op te nemen zodra de referentieprijs hoger is dan 800 € / 1000 L

We hopen dat deze uitzonderlijke situatie tijdelijk en van korte duur zal zijn.

Het spijt ons voor deze situatie die ons is opgelegd en danken u voor uw begrip.

Tarif Officiel Gasoil  –  Officieel Tarief Gazolie    > 2ooo L

14/o6/2o24 => o.7382 € / 1ooo L

Clause Gasoil –  Gazolietoeslag    Mategro

semaine – week  25/2o24 => o.oo € / T

EVOLUTION CLAUSE GASOIL

SEM 24 / O.OO

SEM 23 / O.OO

SEM 22 / O.OO

SEM 21 / O.OO

SEM 2O / O.OO

TAXE ENERGIE

Introduction d’une Taxe Energie.

Depuis le début de cette année 2022, nos fournisseurs de sables de rivières sont confrontés eux aussi à des frais de fonctionnement sur leurs sites de production (dragues) en constante augmentation.

Cette Taxe Energie mise en place par nos fournisseurs depuis ce 01/04/22, et supportée par Mategro en ce mois d’avril, apparait sur vos factures depuis ce 01/05/22. Elle estcalculée et révisée à la fin de chaque trimestre pour le suivant.

Nous espérons à nouveau que cette situation exceptionnelle sera temporaire et de courte durée.

Nous sommes désolés de cette situation qui nous est imposée et vous remercions de votre compréhension.

Onze diverse leveranciers van rivierzand zien hun productiekosten ten gevolge van de ongekende hoge energiekosten alsmaar stijgen.

Sinds 1 april 2022 hanteren zij daarom een energiekostentoeslag, dewelke tot op heden door Mategro werd gedragen.

Vanaf 1 mei 2022 zien wij ons echter genoodzaakt deze toeslag door te berekenen. Deze energieskostentoeslag apart wordt vermeld op onze facturen. Op het einde van elk trimester wordt deze toeslag berekend  voor het daaropvolgende trimester.

Wij hopen wederom dat deze uitzonderlijke situatie slechts van tijdelijke aard is.

Met dank voor het begrip en het vertrouwen,

Taxe Energie – Energiekostentoeslag

A partir du – Vanaf o1/o6/23  => o.oo € / T